ممنوع ط

محاوره. وقف انواع مختلفی دارد و شامل وقف در پایان آیات و وقف در پایان کلمات می باشد

2022-12-01
    شهادات تفوق فارغة
  1. متفهمه لظروف الآخرين
  2. 244 بازدید
  3. پارک ملی غیرقابل رسوخ ویندی، (ط)